image
image
image
 
                      
 
 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง พจ.ถ.66-008

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับ 4/2564

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด การจัดให้มีป้ายแสดงราคาสินค้า

กิจกรรมเก็บขยะข้างทางของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

jetsada777

ตอบ 

19

เข้าชม 

2147

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

170

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

184

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

176

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

173

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

177

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

170

ไกรทอง

ตอบ 

1

เข้าชม 

1033

ไกรทอง

ตอบ 

0

เข้าชม 

296

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Name

ตอบ 

0

เข้าชม 

205

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

  

   

   

Powered by MakeWebEasy.com