พระราชบัญญัติ(พรบ.)
 - พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527
 - พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 - พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529
 - พระราชบัญญัติ
 - พระราชบัญญํติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 - บริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542
 - ขุดดินและถมดินกฎกระทรวง
 - ขุดดินและถมดิน
 - ข้อมูลข่าวสาร40
 - แอลกอฮอล์
 
ระเบียบ 
- ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
- ระเบียบ
 
ประกาศ ก.อบต. 
- หลักกเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- พจนุกรมสมรรถนะครู
- พจนานุกรรมสรรถนะ
- ประกาศเงินเพิ่ม
- แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

Powered by MakeWebEasy.com