สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   
       ที่ตั้ง 
       (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) มีแผนที่ประกอบตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ระยะห่างจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 25 กิโลเมตร
       เนื้อที่ 43,375 ไร่ หรือเท่ากับ 69.4  ตารางกิโลเมตร
       ภูมิประเทศ
                  - ทิศเหนือ จรดตำบลเนินสว่าง,ไผ่รอบ    อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
                  - ทิศใต้      จรดตำบลบึงนาราง  กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
                  - ทิศตะวันออก  จรดตำบลดงเสือเหลือง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
                  - ทิศตะวันตก     จรดตำบลบึงสามัคคี     กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
                จำนวนหมู่บ้านมี   19   หมู่บ้าน  ดังนี้
 หมู่ที่ชื่อหมู่บ้าน
   ประชากร
จำนวนครัวเรือนหมายเหตุ


ชายหญิงรวม
 
  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ทุ่งใหญ่

ทุ่งประพาส

ห้วยคันเบ็ด

บ่อปิ้งเกลือ

ห้วยน้อย

หนองพง

บึงบ้าน

ทุ่งนาดี

ขุยยาว

ห้วยน้ำซึม

เนินสะอาด

หนองกระเบา

เกาะกลาง

เกษตรพัฒนา

หนองจอก

ห้วยคำตาล

ราษฎร์ร่วมใจ

เกาะเหนือ

ทุ่งสามัคคี
292

340

192

241

277

181

257

205

144

197

358

152

125

259

137

174

114

112

143
296

324

196

235

328

163

267

190

123

215

335

124

120

245

126

154

122

114

139
588

664

388

476

605

344

524

395

267

412

693

276

245

504

263

328

236

226

282
161

184

126

130

174

113

181

119

73

112

188

85

81

150

77

113

74

78

92
 
 รวม3,9003,8167,7162,311 

ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎ์ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562

      สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ
                  - ประกอบอาชีพทำนา   862    ครัวเรือน
                  - ประกอบอาชีพทำไร่    752    ครัวเรือน
                  - ประกอบอาชีพทำสวน   95   ครัวเรือน
                  - ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์   96  ครัวเรือน
                  - ประกอบอาชีพรับจ้าง    182    ครัวเรือน
     หน่วยธุรกิจในเขต   อบต.
                  - ปั๊มน้ำมัน  24     แห่ง
                  - ก๊าซ       15     แห่ง
                  - โรงสี   6     แห่ง
     สภาพสังคมการศึกษา
                  -  โรงเรียนประถมศึกษา 6  แห่ง
                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา  2  แห่ง
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้อง สมุดประชาชน  7 แห่ง
     ศูนย์การเรียนชุมชน  1  แห่ง
     สถาบันและองค์การทางศาสนา
                  -  วัด    8  แห่ง
                  -  ศาลเจ้า 20  แห่ง
                  -  โบสถ์ 1  แห่ง
     สาธารณสุข
                  - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  2  แห่ง
                  - อัตราการมีใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  98
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                  -     สถานีตำรวจ   2  แห่ง
      การบริการพื้นฐานการคมนาคม(แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
                มีทางลาดยาง 2 สาย ระยะทาง 18 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  13 สาย ระยะรวม 4.946  กิโลเมตร  มีถนนลูกรัง  18 สาย รวมระยะทาง 66  กิโลเมตร
      การโทรคมนาคม
                 - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 
      การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ ้า)
                 ไฟฟ้าเข้าถึง  19  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ไฟฟ้า 1,900  ครัวเรือน
      แหล่งน้ำธรรมชาติ
                - ลำน้ำ,ลำห้วย  5  สาย
                - บึง,หนองและอื่นๆ  3  แห่ง
      แหล่งที่สร้างขึ้น
                - ฝาย  13  สาย
                - บ่อน้ำ  190  แห่ง
                - บ่อโยก  193  แห่ง
                - อื่นๆ  126  แห่ง
      ข้อมูลอื่น ๆ
      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ใน อบต.)
                - ป่าไม้ มีการปลูกป่าชุมชน
                - ดิน เป็นพื้นที่ทางเกษตร  39,071  ไร่  สภาพดินส่วนใหญ่ไม่ปัญหา
                - น้ำ มีวัชพืชบกคุมผิวน้ำเป็นบางส่วน
      มวลชนจัดตั้ง
                -  ลูกเสือชาวบ้าน 19 รุ่น  3,700 คน
                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ     รุ่น   272   คน
                -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  4  รุ่น  184  คน
      ศักยภาพในตำบล
      ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
     (1) จำนวนบุคลากรจำนวน  19  คน
                ปลัด  อบต.  หัวหน้าสำนักปลัด/สำนักงาน  ข้าราชการ  1 คน
                หัวหน้าส่วนการคลัง  ข้าราชการ  1   คน
                หัวหน้าส่วนโยธา  ข้าราชการ  1   คน
                นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ  1   คน
                เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ข้าราชการ 1   คน
                เจ้าพนักงานพัสดุ ข้าราชการ 1   คน
                นักวิชาการสุขาภิบาล ข้าราชการ  1 คน
                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี&nbs p;  ข้าราชการ   1   คน 
                เจ้าพนักงานธุรการ  ข้าราชการ 1  คน
                บุคลากร ข้าราชการ  1  คน
                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  (ผดด.)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  คน  
                ผู้ช่วยดูแลเด็ก (ผดด )พนักงานจ้างทั่วไป 1  คน 
                พนักงานตกแต่งสวน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  คน
                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ  1   คน
                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1   คน
                พนักงานขับรถแบ็คโฮ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1   คน
                คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  2  คน
      ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  
      (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
                จำนวนกลุ่มทุกประเภท  11  กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม  
                - กลุ่มอาชีพ  3  กลุ่ม
                - กลุ่มออมทรัพย์  7  กลุ่ม
                - กลุ่มอื่น ๆ  1  กลุ่ม
      (2)  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
               พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่เป็นที่ดอนและที่ลุ่มสลับกันจึงสามารถทำการ เกษตรได้หลากหลายจึงไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมสภาพแวดล้อมและการใช้ช ีวิตของราษฎรเป็น ลักษณะสังคมชนบท มีบรรยากาศของความเป็นไทยสูง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้