ประกาศสภาฯ สมัยสามัญ รวมปี 64

ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 64

  -นส.ส่งประกาศ

ประกาศสภาฯ เรื่องการคัดเลือก แต่งตั้งเลขานุการสภาฯ 64

ประกาศสภาฯ เรื่องรายงานประชุมสภา สมัยแรก 64

ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 64

    -นส.ส่งประกาศ

 ประกาศสภาฯ รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1

   -รายงานประชุม

ประกาศสภาฯ รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 2

   -รายงานประชุม

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ 6 ฝ่าย

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 64

ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2 /64  ครั้งที่ 3

ประกาศแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติ

 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย 1 /64  

 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 3/64 ครั้งที่ 1

 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก 28 ธ.ค. 64

       -รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก  28 ธ.ค. 64

 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สามัญ สมัยแรก ปี 65

 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2 ปี 65

ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2  65

    - รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 2 65

Powered by MakeWebEasy.com