บทความทั้งหมด

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ปีงบประมาณ 2563

การรณรงค์การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร

กิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด การจัดให้มีป้ายแสดงราคาสินค้า

กิจกรรมเก็บขยะข้างทางของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน

รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 25632563 (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงด้วยหลัก 3อ3ส ปีงบประมาณ 25632563 (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มคนพิการด้วย 3อ3ส ประจำปีงบประมาณ 2563 (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563(สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการพระราชดำริ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

โครงการมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนบ้านหนองพง)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2563

เจตนารมณ์ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับ 4/2564

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 ฉบับ 1/2564

Powered by MakeWebEasy.com