บทความทั้งหมด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กาชาดอำเภอโพธิ์ประทับช้วงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่ มอบถุงยังชีพกับเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 65 อบต.ทุ่งใหญ่

การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ แงค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

09:21 tanuienvi โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 09:24 tanuienvi รูป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

โครงการมหัศจรรย์1000 วัน ชมรมนมแม่ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมจัดซื่้อเจลและหน้ากากอนามัยแจกชาวบ้าน

โครงการคัดกรอสุขภาพประชาชนงกลุ่มเสี่ยง รพสต.ทุ่งใหญ่

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยโรคเรื่อรัง รพสต.ทุ่งใหญ่

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ลดภาวะแทรกซ้อน รพ.สต ปิ้งเกลือ

โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลุ่มเสี่ยง รพสต.ปิ้งเกลือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเทศบาลไผ่รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง โครงการจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก พจ.66-002 สายทางเข้าบ้านสามปลัก-ม่วงเฒ่า บ้านสามปลัก หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านม่วงเฒ่า-หนองโตก หมู่่ที่ 14

ราคากลาง โครงการจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่าสัก - หนองคล้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาร้าง ตำบลไผ่รอบ

ราคากลาง โครงการจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่รอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๓๙-๐๕๔ สายคลองวังจระเข้ หมู่ที่ 15 บ้านฉัตรหวาย ตำบลดงเสือเหลือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง เรื่อง การปรับปรุงถนนสายฟากคลอง - หนองหวาย หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลอง ตำบลดงเสือเหลือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง เรื่อง การปรับปรุงถนนสายฉัตรหวาย - ทุ่งนาดี หมู่ที่ 15 บ้านฉัตรหวาย ตำบลดงเสือเหลือง

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ 6 พ.ค. 65

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน อบต. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ทุ่งใหญ่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565)

Powered by MakeWebEasy.com