บทความทั้งหมด

ลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้ง อบต.

ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้ง การหาเสียงเลือกตั้ง สถ/ผถ.

กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต./นายก อบต.

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานผลการคัดเลือกประธานกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

เลือกตั้งท้องถิ่น : ตอบข้อสงสัย สิทธิเลือกตั้ง อบต.

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

คู่มือ ปชช.เตรียมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต. / นายก อบต.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ผังขั้นตอนการจัดการเลือกตั้ง

หลักฐานที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการรับสมัคร สมาชิก อบต. / นายก อบต.

- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นห้ามมิให้กระทำ

การอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ เสียสิทธิ

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  / บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

การสมัครรับเลือกตั้ง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Powered by MakeWebEasy.com