บทความทั้งหมด

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถานการณ์น้ำฤดูฝนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2563

หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนครู

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานว่าง

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ปีการศึกษา 2562

โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งท่งสังคม ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

แผนการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีรายได้ ประจำปี 2562

เผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

เรียกและนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1

เรียกและนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

เรียกและนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

Powered by MakeWebEasy.com