กิจกรรมภายใน

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด การจัดให้มีป้ายแสดงราคาสินค้า

กิจกรรมเก็บขยะข้างทางของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 25632563 (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงด้วยหลัก 3อ3ส ปีงบประมาณ 25632563 (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มคนพิการด้วย 3อ3ส ประจำปีงบประมาณ 2563 (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563(สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่)

โครงการพระราชดำริ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนบ้านหนองพง)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Numer One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ปีการศึกษา 2562

โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งท่งสังคม ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการบริหารจัดการน้ำตำบลทุ่งใหญ่

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ (ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน)

การมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อบต.ทุ่งใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2562

โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี ตำบลทุ่งใหญ่

Powered by MakeWebEasy.com