กิจกรรมภายใน

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ปีการศึกษา 2562

โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งท่งสังคม ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการบริหารจัดการน้ำตำบลทุ่งใหญ่

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ (ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน)

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2562

โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำร้านค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลทุ่งใหญ่

โครงการพัฒนากลุ่มสตรีทอผ้า บ้านหนองพง หมู่ที่ 6

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ สุขภาพเด็ก และส่งเสริมพัฒนาเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

รณรงค์ใหญ่เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด โรคไข้เลือดออก

กิจกรรมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ -รอรับนายกฯที่ย่านยาว

กิจกรรมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ -โครงการการกำจัดขยะมูลฝอย

กิจกรรมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ -เตาเผาขยะสำหรับครัวเรือน/ถังขยะ

Powered by MakeWebEasy.com