ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์การลดใช้โฟมบรรจุอาหาร

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน

รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท

รายงานผลการสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

หลักเกณฑ์กและเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ.2562

จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5

พระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมเพื่อกำหนัดสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนัดสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ของจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม)

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนัดสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ของจังหวัดพิจิตร

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่ง

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

Powered by MakeWebEasy.com