ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ (แก้ไข - เพิ่มเติม) ประจำปีภาษี ๒๕๖๔

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓

ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถานการณ์น้ำฤดูฝนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2563

หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนครู

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานว่าง

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

แผนการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีรายได้ ประจำปี 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

เรียกและนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1

เรียกและนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

เรียกและนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

เรียกและนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

Powered by MakeWebEasy.com