ข่าวประชาสัมพันธ์

กาชาดอำเภอโพธิ์ประทับช้วงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่ มอบถุงยังชีพกับเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 65 อบต.ทุ่งใหญ่

การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ แงค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

09:21 tanuienvi โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 09:24 tanuienvi รูป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

โครงการมหัศจรรย์1000 วัน ชมรมนมแม่ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมจัดซื่้อเจลและหน้ากากอนามัยแจกชาวบ้าน

โครงการคัดกรอสุขภาพประชาชนงกลุ่มเสี่ยง รพสต.ทุ่งใหญ่

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยโรคเรื่อรัง รพสต.ทุ่งใหญ่

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ลดภาวะแทรกซ้อน รพ.สต ปิ้งเกลือ

โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลุ่มเสี่ยง รพสต.ปิ้งเกลือ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ 6 พ.ค. 65

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน อบต. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ทุ่งใหญ่

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 อบต.ทุ่งใหญ่

วันท้องถิ่นไทยตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

รณรงค์ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.ทุ่งใหญ่

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 1 - 19 ตำบลทุ่งใหญ่

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2564

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประกาศสถานที่ที่ติดป้ายหาเสียง (เพิ่มเติม)

รายชื่อ ข้อมูล ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 19

Powered by MakeWebEasy.com