ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17

64 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

เรื่อง   ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

  1.  ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
  2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    150,000.- บาท
  3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ปริมาณงาน ขุดดินกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมวางท่อ PVC ศก. 8 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมบ่อพักขนาด 0.70 x           0.70 x 0.80 เมตร จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวมท่อ PVC และบ่อพักไม่น้อยกว่า 180 เมตร
  4.  ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่ 11 เมษายน 2560  เป็นเงิน 133,000.-บาท
  5.  บัญชีประมาณการราคากลาง
            5.1  ปร.4
            5.2  ปร.5
  6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
            6.1  นายวิชาญ ยศแสง                   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                   เป็นประธานกรรมการ
            6.2  นางสาวหนึ่งหทัยรัตน์ พุ่มไสว      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บฯปฏิบัติงาน        เป็นกรรมการ 
            6.3  นางสาวปนัดดา บุษดี                ตำแหน่ง  ครู                                        เป็นกรรมการ


Powered by MakeWebEasy.com