สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

497 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาาชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


เว็บไซต์ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com