phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

  Phong Trào Mai Vàng Trước Ngõ để Hồi Sinh Vẻ Đẹp Huế Xưa (31 อ่าน)

26 ม.ค. 2567 09:25

<h3 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS';">Phong Tr&agrave;o Mai V&agrave;ng Trước Ng&otilde; để Hồi Sinh Vẻ Đẹp Huế Xưa</h3>
<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Thừa Thi&ecirc;n Huế đang chủ động th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o trồng mai v&agrave;ng để t&aacute;i tạo vẻ đẹp truyền thống của th&agrave;nh phố cố đ&ocirc;.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Theo th&ocirc;ng tin từ Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế, c&ocirc;ng văn mới nhất về việc ph&aacute;t động phong tr&agrave;o Mai v&agrave;ng trước ng&otilde; vừa được k&yacute; bởi &ocirc;ng Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">cay mai vang đặc sản của Việt Nam, nổi tiếng với loại hoa mang t&ecirc;n ho&agrave;ng mai Huế, đ&atilde; từng l&agrave; điểm nhấn tinh tế trong kiến tr&uacute;c v&agrave; văn h&oacute;a Huế. Tuy nhi&ecirc;n, qua thời gian, sự ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị, v&agrave; yếu tố thi&ecirc;n tai, c&acirc;y mai Huế dần mất đi vẻ đẹp quyến rũ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Gần đ&acirc;y, Thừa Thi&ecirc;n Huế đ&atilde; c&oacute; những bước quan trọng trong việc kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y mai Huế. Hai vườn mai v&agrave;ng thử nghiệm ở Đại Nội v&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n đường L&ecirc; Duẩn đ&atilde; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của cộng đồng. C&ocirc;ng văn mới ph&aacute;t động Mai v&agrave;ng trước ng&otilde; được xem như bước tiến quan trọng để k&ecirc;u gọi sự tham gia của cộng đồng v&agrave;o việc bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y mai Huế.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">&Ocirc;ng Phan Ngọc Thọ khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh, tổ chức, cơ quan, v&agrave; doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh tham gia phong tr&agrave;o n&agrave;y. C&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp được đề xuất trồng &iacute;t nhất 2 c&acirc;y mai, đồng l&ograve;ng hướng tới mục ti&ecirc;u biến Thừa Thi&ecirc;n Huế th&agrave;nh xứ sở mai v&agrave;ng của Việt Nam.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đồng thời, Thừa Thi&ecirc;n Huế cũng sẽ quy hoạch v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c vườn mai v&agrave;ng, đường mai v&agrave;ng để tạo điểm nhấn trong kh&ocirc;ng gian cảnh quan, mang đến cho th&agrave;nh phố vẻ đẹp hoa mai rực rỡ, đầy sức sống. Ngo&agrave;i ra, việc ph&aacute;t triển rừng mai v&agrave;ng ở khu vực n&uacute;i Ngự B&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c đường mai v&agrave;ng trong trung t&acirc;m đ&ocirc; thị cũng được đặt ra trong kế hoạch.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Lễ hội mai v&agrave;ng h&agrave;ng năm cũng l&agrave; một trong những sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu v&agrave; quảng b&aacute; thương hiệu Ho&agrave;ng mai Huế đến với du kh&aacute;ch v&agrave; cộng đồng. Phong tr&agrave;o mai vang cho lach ben tre trước ng&otilde; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nỗ lực của ch&iacute;nh quyền m&agrave; c&ograve;n l&agrave; sự tham gia t&iacute;ch cực của cộng đồng, đ&aacute;nh dấu sự hồi sinh v&agrave; ph&aacute;t triển của lo&agrave;i hoa truyền thống n&agrave;y tại Thừa Thi&ecirc;n Huế.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Vườn Mai Ho&agrave;ng Long: Nơi Cung Cấp C&aacute;c Giống Mai V&agrave;ng Độc Đ&aacute;o v&agrave; Chất Lượng

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Vườn Mai Ho&agrave;ng Long, địa chỉ uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực nh&acirc;n giống v&agrave; cung cấp mai v&agrave;ng, tự h&agrave;o l&agrave; điểm đến của những người y&ecirc;u th&iacute;ch nghệ thuật c&acirc;y cảnh. Với sứ mệnh tạo ra c&aacute;c giống mai mới, đột biến, đẹp &ndash; độc &ndash; lạ nhất tr&ecirc;n thị trường, vườn mai n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi để kh&aacute;m ph&aacute; những t&aacute;c phẩm nghệ thuật sống động m&agrave; c&ograve;n l&agrave; địa điểm chất lượng để đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u mai.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Điều l&agrave;m nổi bật Vườn Mai Ho&agrave;ng Long ch&iacute;nh l&agrave; cam kết về chất lượng v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh nhất tr&ecirc;n thị trường mai v&agrave;ng. Tại đ&acirc;y, từ mai giống cho đến mai th&agrave;nh phẩm, mọi sản phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng v&agrave; bảo h&agrave;nh đầy đủ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, đội ngũ chuy&ecirc;n gia của vườn đ&atilde; tạo ra một kh&ocirc;ng gian thực sự lớn nhất Việt Nam, nơi m&agrave; người chơi c&acirc;y cảnh c&oacute; thể tận hưởng kh&ocirc;ng chỉ vẻ đẹp của mai m&agrave; c&ograve;n sự tận t&acirc;m v&agrave; tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp từ đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">vuon mai lon nhat Viet Nam cung cấp nhiều giống mai độc đ&aacute;o như Mai Nhị Ngọc To&agrave;n, Mai C&uacute;c Ho&agrave;ng Huyết Long, Mai Kim Ng&acirc;n Lượng, Mai Quyền Bảo Trang, v&agrave; Mai Tam Sắc Ho&agrave;ng Mai. Mỗi giống mai đều được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chăm s&oacute;c đặc biệt, mang lại sự độc đ&aacute;o v&agrave; tinh tế trong từng chiếc l&aacute;, từng đ&oacute;a hoa.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đặc biệt, vườn c&ograve;n cung cấp c&aacute;c dịch vụ như tư vấn kỹ thuật chăm s&oacute;c c&acirc;y mai, cung cấp mai giống số lượng lớn, v&agrave; nh&acirc;n giống c&aacute;c d&ograve;ng mai mới đột biến. Đội ngũ chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tận t&acirc;m v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp tại Ho&agrave;ng Long Garden cam kết mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho những người y&ecirc;u th&iacute;ch nghệ thuật c&acirc;y cảnh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Nếu bạn đang t&igrave;m kiếm những giống mai v&agrave;ng độc đ&aacute;o v&agrave; chất lượng, h&atilde;y đến với Vườn Mai Ho&agrave;ng Long - ng&ocirc;i nh&agrave; của những t&aacute;c phẩm nghệ thuật c&acirc;y cảnh tinh tế v&agrave; đẳng cấp. H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave; trải nghiệm sự tận t&acirc;m từ đội ngũ chuy&ecirc;n gia của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o l&agrave; đối t&aacute;c đ&aacute;ng tin cậy trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của bạn với nghệ thuật c&acirc;y cảnh!

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Li&ecirc;n Hệ: Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.184.224

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้